INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Joanna Jędrys Chirurgia Plastyczna, ul.Zabłocie 35/68 w Krakowie NIP 678 275 65 47
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz w celu zarządzania rezerwacjami terminów wizyt i zabiegów
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług medycznych,
 8. administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte. 1. tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm. 2. tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024. 3. tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.